A o itsaya o na le kitso ka tsa go boloka madi
CED Home

A o itsaya o na le kitso ka tsa go boloka madi

Dipholo tsa Patlisiso di senola gore kitso ka tsa go boloka madi ga Ba-Aforika Borwa ke 54.

Nako nngwe o kile wa utlwa modiri-ka-wena a re, "Maduo ke bokae?" Kgotsa "ba nositse dino tse kae?" mme a o kile wa utlwa potso e e reng "maduo a kitso ya gago ka tsa go boloka madi ke bokae?"

Lekgotla la Patlisiso ya Disaense Tsa Batho kgotsa Human Sciences Research Council (HSRC) le le neilweng taolo ke Boto ya Ditirelo tsa Ditšhelete kgotsa Financial Services  Board (FSB) go dira patlisiso ya ntlha ya kitso ka tsa go boloka madi mo gare ga Ba-Aforika Borwa botlhe. Patlisiso e e akareditsweng mo thuto-patlisisong eno ke patlisiso ya tekeletso e e dirilweng ke Organisation for Economic

Co-operation  and  Development  (OECD) ka 2010.

Dipholo tsa patlisiso ya ntlha di re naya tshedimosetso kakaretso ya ka fa Ba-Aforika Borwa ba bolokang madi ka gone, ka fa ba laolang bajete ka gone le go dirisa madi ka gone, ka fa ba adimang madi le go rulaganyetsa isagwe ya bone ka gone. Kitso ka tsa go boloka madi ga e amane fela le bahumanegi le ba ba sa rutegang. "Tota le batho ba ba rutegileng ba ka itsenya mo mathateng a ditšhelete fa ba sa tlhaloganye sentle dikgopolo tsa go dirisa madi,dikumo tsa teng le go lemoga dirai tse di tlwaelegileng tsa go tsena mo dikolotong," go bolela jalo Rre Lyndwill Clarke, Tlhogo ya Lefapha la go Tseisa Batho Sekoloto kwa FSB.

Dipholo tsa patlisiso eno ya ntlha di netefatsa gore Ba-Aforika Borwa ga ba boloke madi gotlhelele. Fa re leba manthata a Malapa a le mantsi a nang le one letsatsi le letsatsi, dipholo di bontsha ka fa go leng botlhokwa ka gone go naya batho tshedimosetso
le didirisiwa tse ba di tlhokang gore ba dire ditshwetso tse di botlhale ka madi. Patlisiso eno ya ntlha e bontsha gore ga go na 'mokgwa o o tshwanang o o ka dirisiwang ke botlhe' wa go boloka madi o o ka rutwang Ba-Aforika Borwa. Seno se dirile gore FSB le baamegi ba yone mo lephateng la ditšhelete go naya baadima-madi tshedimosetso ya gore ba laole madi, ba dire dithulaganyo tse di siameng ka tsa ditšhelete, ba kgone go tlhopha dikumotsa ditšhelete le go tokafatsa kitso le go tlhaloganya ga bone intaseteri ya tsa ditšhelete. Fa FSB e na le dintlha tse di e nayang bosupi e bile e na le dipalopalo tse di tlhokegang, e ka kgona go tshegetsa dithopha tse di amegang le go tlhoma mananeo a a ka di thusang. Re solofela gore re tla kgona go fetola megopolo ya batho gotlhelele mo dingwageng tse di tlang e bile re tla dirisa patlisiso eno go lepa kgatelopele ya rona ka yone.

Setshwantsho 1 se se fa tlase se bontsha maduo a dikarolo tse di farologaneng le maduo-kakaretso a go boloka madi ga Ba-Aforika Borwa.

Financial Control 56 – Go laola madi 56
Financial Planning 58 – Thulaganyo ya go boloka madi 58

Choosing financial products 45 – Go tlhopha dikumo tsa madi 45

Knowledge & Understanding 53 – Kitso le tlhaloganyo 53

Financial Literacy 54 - Kitso ka tsa go boloka madi 54

Setshwantsho 1: Maduo-kakaretso a go boloka madi ga Ba-Aforika Borwa

Morago ga patlisiso eno, go tla dirwa dipatlisiso tsa ka gale ka boemo jwa go bolo, a madi ga Ba-Aforika Borwa mme go tla tsenngwa maduo a teng mo webosaeteng ya FSB

(www.fsb.co .za).Tshedimosetso ya dipatlisiso tseno e tla dirisediwa go thusa baamegi go bona Diphelelo tse matsholo a go boloka madi a nang le tsone. Morago ga dingwaga dingwe le dingwe tse tlhano, go tla ntshiwa tshedimosetso ya gore go fitlheletswe eng mo patlisisong eno.

Dintlha tsa konokono le dipalo;

1/3 ya Ba-Aforika Borwa ba ikaegile ka batho ba

bangwe gore ba laole madi a bone

49% ya Ba-Aforika Borwa ba go fitlhela go le thata go duela

ditshenyegelo tsotlhe tsa bone le melalo ya bone mo kgweding e le nngwe fela

41% e ikaegile ka go adima madi kgotsa go kopa dijo mo ditsaleng kgotsa mo go ba lelapa.

Ke 1/3 ya bone fela e e fokotsang ditshenyegelo tsa bone gore ba kgone go nna le madi a lotseno

2/3 67% ya bone botlhe ga ba kitla ba kgona go duelela ditshenyegelo tsa bone digwedi di le 3 fa go ka tlhaga maemo a tshoganyetso

54% ya baagi a e kitla e nna le madi a a lekaneng fa ba rola tiro

55% ya baagi ga e na dikumo dipe tsa dipeeletso-madi kgotsa tsa go boloka madi

65% ga e a bega mathata ape ka go newa kgakololo e e siameng ka tsa ditšhelete.

FSB e ikemiseditse go ruta batho go laola madi mme maikemisetso a rona ke go tlamela Ba-Aforika Borwa ka kitso, dikgono le didirisiwa tse di tlhokegang gore ba atlege mo go tsa ditšhelete botshelo jotlhe jwa bone. Re solofela gore patlisiso eno e tla dirisiwa ke baamegi botlhe go ba thusa le gore re thusa ka tiro e e larileng kwa pele

Go bona khopi ya patlisiso eno ya ntlha etela

https://www.fsb.co.za/Departments/consumerEducation/Pages/research.aspx

Fa e le gore o ka rata gore mongwe wa maloko a CED a tle go tshwara kokoano mo tikologong ya gaeno, kwa sekolong,  kwa kerekeng, kwa tirong, kwa dipontshong tsa bagwebi kgotsa tsa ditiro tsa boitshediso, MAHALA leletsa 012 428 8109 kgotsa romela imeile kwa atereseng ya: Lyndwill.Clarke@fsb .co.za

Go bona dikhopi tsa diboroutšhara tsa rona, tsa dibukana kgotsa tsa dipampitshana, leletsa 012 367 7146 kgotsa romela imeile kwa atereseng ya: Loshini.Govender@fsb .co.za

Dipotso ka Thuto ya Seemuso leletsa Tammy Peyper mo nomoreng ya 012 367 7148 kgotsa romela imeile kwa atereseng ya: Tamrynne.Peyper@fsb.co.za

Dipotso ka Dikamano le Baagi leletsa Elliot Modisa mo nomoreng ya 012 422 2838 kgotsa romela imeile kwa atereseng ya: Elliot.Modisa@fsb.co.za

Go bona tshedimosetso go ya pele etela www.fsb.co.za

Makwalo a ka romelwa kwa atereseng ya:

Head of Department: Consumer Education P O Box 35655

Menlo Park 0081

South African

Kgotsa fax: 012 346 5651